Hållbart boende

Vår verksamhet skall bidra till ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Vårt ansvar för miljön tar vi genom att våra byggpartners skall vara miljöcertifierade och ha en klar målsättning för ekologiskt och socialt hållbart byggande.

Våra fastigheter skall underlätta för hyresgäster att hushålla med ändliga resurser och stimulera till ökad källsortering.

I föreningen skapas nätverk av medlemmar där umgänge och gemenskap bygger tillit mellan människor. Vi bygger fastigheter utanför de mest exklusiva lägena i syfte att öka blandningen av nya och äldre fastigheter och främja en mer funktionsblandad stadsutveckling.