Kallelse till bolagsstämma i Reinhold Europe AB (publ)

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (Publ), 556706–3713 (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl 09:00, Birger Jarlsgatan 2, 5tr, i Stockholm.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.reinhold-europe.se samt i Post- och Inrikes tidningar.

Aktieägare som vill delta på̊ bolagsstämman skall: -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fem dagar före stämman, samt -anmäla sitt deltagande till Bolaget på̊ följande adress: Reinhold Europe AB, Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm eller via e-post till: info@reinhold.international, senast fem dagar före stämman kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt for ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolsgsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1–2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt bolagsstyrningsrapport och ägardirektiv
 7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, d) godkännande av bolagsstyrningsrapport och antagande av ägardirektiv
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler
 12. Stämmans avslutande

 

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i Juni 2017 Reinhold Europe AB (publ) Styrelsen