KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Reinhold Europe AB(publ), 556706-3713

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 mars 2017, klockan 09.00. Stämman skall hållas på Birger Jarlsgatan 2, 5tr i Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före stämman, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag kl 16.00. Anmälan görs per post till Reinhold Europe AB, Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34  STOCKHOLM, eller via e-post till info@reinhold.international. Vid anmälan skall namn, person-eller organisations-nummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta anges.
Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fem vardagar före årsstämman.

Totala antalet aktier i bolaget är 109 926 724 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 109 026 724 i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 118 026 724.

Förslag till dagordning

1. Öppnade av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande att utfärda nya aktier
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Förslag till beslut punkt 7:
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apportegendom och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst
2 120 000 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst
40 000 000 aktier. Emissionen skall kunna omfatta B-aktier och ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. De nya aktierna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som vid emissionstillfället skall motsvara lägst 0,2 Euro per aktie. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga för registrering av besluten. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall i första hand ske för att finansiera framtida projekt och trygga bolagets framtida behov av rörelsekapital. Skälet vid avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och vid bestämmande av kursen skall vara att öppna för strategiskt viktiga samarbeten och/eller skapa incitament för värdeskapande samt för förvärv av bolag som är av strategisk vikt för bolaget.

Handlingar inför årsstämman samt övrig information

Handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Reinhold Europe AB(publ), adress Birger Jarlsgatan 2 samt på bolagets hemsida från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Majoritetskrav
Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet såväl antal närvarande röster som närvarande aktier för giltigt beslut.

***
Stockholm i mars 2017 Reinhold Europe AB Styrelsen